Zo werken we in deze plusklas

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij deelname van een leerling voor de plusklas van Jongleren.biz, gelden de volgende algemene voorwaarden.

1. Bezoek plusklas

De leerling bezoekt de plusklas gedurende het schooljaar wekelijks op één ochtend. Op dagen die in de reguliere schoolvakanties vallen is er geen plusklas. De plusklas bevindt zich op de Brinkstraat 9 in Bennekom. 

De lestijden van de plusklas zijn van 08.30 uur tot 12.00 uur. De ouders/ verzorgers brengen hun kind naar de plusklas tussen 8.00 en 8.30u en halen hun kind tussen 12.00 en 12.30 uur. Indien ouders/verzorgers hiervan af willen wijken kan dat in overleg.

2. Afwezigheid kind

Wanneer de leerling door ziekte of om andere redenen de plusklas niet bezoekt, dan geven de ouders dit zo tijdig mogelijk door aan de plusklas. Hiervoor kunnen zij een mail sturen aan de leerkracht van de plusklas.

Wanneer de leerling door ziekte of om andere redenen de plusklas niet bezoekt dan geven de ouders dit ook door aan de school van hun kind.

Indien een leerling niet is afgemeld en niet om 8.45 uur aanwezig is zal de leerkracht van de plusklas telefonisch contact opnemen met de ouders/verzorgers. 

3. Afwezigheid leerkracht

Bij afwezigheid van de leerkracht zorgt de plusklas voor vervanging. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan gaat de leerling op de betreffende dag gewoon naar school. De ouders melden dit dan zo spoedig mogelijk bij de leerkracht van hun kind. U ontvangt hierover uiterlijk op de betreffende dag voor 7.30 uur per sms een bericht. 

Wanneer de leerkracht één keer afwezig is en er niet voor vervanging gezorgd kan worden, heeft dit geen consequenties heeft voor de financiële afspraken tussen de ouders en Jongleren.biz. Er is hier namelijk al 1 les extra voor geteld, die niet verrekend is in de ouderbijdrage. Komt dit vaker voor dan wordt de betaling van de ouderbijdrage verlaagd met € 42,- voor iedere ochtend die uitvalt door afwezigheid van de leerkracht. 

4. Contact leerkracht – ouders

Er zijn 2 vaste evaluatie/overlegmomenten: in oktober en in maart, waarop het deelnemen aan de plusklas geëvalueerd wordt. In juni is nog een facultatieve gespreksronde. In januari en juni wordt er ook een rapport van de plusklas uitgereikt. 

5. Samenwerking/contact plusklas – school

Indien gewenst kan Jongleren.biz een presentatie geven op de basisschool van de leerling, zodat de directie bekend is met het curriculum dat wordt aangeboden. Een keer per jaar komt de leerkracht van de plusklas op schoolbezoek bij de eigen leerkracht, om samen de leerdoelen voor de plusklas te bespreken. Hierbij zijn ouders aanwezig. 

Twee keer per jaar ontvangt een leerling een rapport en we vragen ouders om dit rapport aan de school terug te overhandigen. 

De leerkracht mag altijd telefonisch contact opnemen om te overleggen over de voortgang van de leerling en andersom zal de leerkracht van de plusklas ook telefonisch contact opnemen met de leerkracht van school wanneer er vragen zijn. We vragen hiervoor wel altijd toestemming aan de ouders. 

Ouders komen dagelijks op school en spelen daarom ook een belangrijke rol in het contact tussen de plusklas en school. We vragen aan hen om de leerkracht op de hoogte te houden over belangrijke ontwikkelingen die we zien in de plusklas. 

Mocht dit contact niet toereikend zijn, dan is er de mogelijkheid om een intensiever traject op te starten, waarbij we meerdere begeleidingsgesprekken in plannen. Hiervoor wordt een tarief van 75 euro (excl. BTW) gerekend. Dat kan op verzoek van ouders of op verzoek van de school gebeuren.

6. Aanwezigheid 

Wanneer er op de basisschool belangrijke gebeurtenissen zijn waardoor een kind niet naar de plusklas kan, dan is dit in overleg mogelijk (denk aan schoolreisje, musical etc.). We streven naar continuïteit en vragen daarom om hierbij een zorgvuldige afweging te maken. Gezien de vele samenwerkingsopdrachten (en dus andere kinderen ook afhankelijk zijn van de aanwezigheid van een medeleerling), is ons streven dat dit niet vaker dan 2 keer per jaar voorkomt. 

7. Aansprakelijkheid & verzekering

Jongleren.biz heeft een eigen aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering biedt dekking voor de tijd dat leerlingen op de plusklas aanwezig zijn, maar ook voor andere activiteiten die we vanuit de plusklas organiseren (excursies e.d.).

Plusklas Jongleren.biz heeft ook een ongevallenverzekering afgesloten voor leerlingen, docenten en degenen die op verzoek van de plusklasleiding hulp verlenen bij activiteiten in plusklasverband. Deze verzekering biedt de verzekerden een dekking voor het ongevallenrisico gedurende alle activiteiten binnen plusklasverband, inclusief excursies en schoolreizen. Wij zijn aansprakelijk tot zover deze verzekering dekt.

Het vervoer van en naar de plusklas valt onder de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers. We vragen ouders/verzorgers om de kinderen binnen af te zetten. De verantwoordelijkheid van Jongleren.biz start bij het betreden van de plusklas en eindigt bij het verlaten van de plusklas. Ouders/verzorgers worden daarom ook gevraagd om hun kind weer binnen op te halen. Plusklas Jongleren.biz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die het kind tijdens het reizen van en naar de locatie oploopt.

8. Termijn

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode tot het einde van het schooljaar. Beëindiging van de overeenkomst kan met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

9. Vrijwillige financiële bijdrage

De kosten per leerling voor plusklas Jongleren.biz bedragen € 1512,- per jaar. Met de ondertekening geven de ouders aan dat zij de vrijwillige ouderbijdrage betalen. Als dit niet haalbaar is, wordt in overleg met Jongleren.biz een gereduceerd tarief afgesproken. Deze bijdrage wordt door middel van een automatische incasso maandelijks afgeschreven, verspreid over een periode van 10 maanden (september t/m juni) per de 15e van de maand.

10. Verantwoordelijkheid school 

De ouders hebben van de basisschool van hun kind toestemming gekregen om hun kind de plusklas Jongleren.biz te laten bezoeken en hebben deze toestemming schriftelijk vastgelegd en overlegd aan Jongleren.biz.

De ouders zijn er van op de hoogte dat de school van hun kind de wettelijke en onderwijsinhoudelijke eindverantwoordelijkheid draagt voor het onderwijs voor hun kind. 

11. Gebruik foto’s

Op de website, in de lokale krant of in de sociale media plaatsen we soms foto’s om anderen een goede indruk te kunnen geven van de activiteiten in de plusklas. U kan hiervoor wel/geen toestemming verlenen op het inschrijfformulier.

12. Gevraagde ondersteuning

We willen met deze klas regelmatig op bezoek gaan bij onderzoeksprojecten of lokale ondernemers. We vragen daarvoor ouders om te helpen bij de begeleiding hierbij. Ook andere hulp is altijd welkom! U kunt zelf aangeven waar uw expertises liggen en of u deze wilt inzetten voor deze plusklas.

13. Tot slot

Wanneer zich situaties voordoen die niet in deze overeenkomst geregeld zijn, dan treden de ouders en plusklas Jongleren.biz met elkaar in overleg, waarbij zij zich inzetten voor het bereiken van een oplossing waar beiden zich in kunnen vinden.